Články

Schůze zastupitelstva obce 9.6.2010

Možnosti dotace na chodník

Pan Jindřich Franc informoval zastupitelstvo o možnosti získání dotace na budoucí chodník vedoucí od mostu u Doubicu (č.p. 47) ke Stapazu (č.p. 39) v Dolních Vlčkovicích. Upozornil především na nově zjištěnou skutečnost, že na pozemku, jenž zamýšlíme za účelem propojení chodníku na komunikaci u č.p. 39 odkoupit (p.p.č. 2166) vázne plomba, tedy je třeba jednat s příslušnými úřady jak v tomto případě postupovat, abychom na daný pozemek dosáhli. Pro účely získání dotace tedy zatím požádáme projekční firmu Prodin, a.s., zpracovávající projekt, aby zakreslila vyústění chodníku na silnici II.třídy již před pozemkem p.p.č. 2166, tedy z obecního pozemku. Zastupitelstvo s navrhovaným řešením souhlasí.

 

Obecní slavnost

Pan Jindřich Franc informoval všechny přítomné o zahájených přípravách na plánovanou oslavu 600 let obce. Poukázal na přislíbenou přítomnost hasičů s dobovou technikou (koňské spřežení), hudební skupinu, možnost fin.podpory, mažoretky atd. I nadále však zůstává na každém, aby přišel s návrhem dalších možností, jak vytvořit příjemnou atmosféru a co možná nejkrásnější oslavu tohoto významného výročí.

 

Počet členů ZO

Vzhledem k rychle se blížícím volbám do zastupitelstev obcí byl projednáván počet členů ZO pro volební období 2010-2014. Zastupitelstvo odsouhlasilo pro toto období 7 členů zastupitelstva.

 

Pohostinství

Pan Jindřich Franc předložil k nahlédnutí nejnovější rozbor vody zásobující budovu č.p. 12 – pohostinství. Z uvedeného v rozboru je zřejmé, že voda již není nevyhovující a tudíž je možno ji používat. Pan starosta ovšem uvedl, že ho kontaktovala paní z Hygienické stanice v Náchodě a ta uvedla, že vzorky mají nevyhovující hodnoty železa a manganu. Zastupitelstvo uložilo starostovi požádat o vyjádření Krajské hygienické stanice v Trutnově, zda hodnoty manganu a železa uvedené v rozboru vody z 13.5.2010 vyhovují provozuschopnosti pohostinství, jelikož ve vysvětlivkách k rozboru je uvedeno, že zdraví škodlivá hranice hodnot je daleko vyšší, než jsou naměřené hodnoty. Zastupitelstvo s uvedeným postupem souhlasí.

Diskuse

Komentáře 2

Tak to vypada že se hospoda uzavře????
Vodovod by byl asi potřeba ale odkud by se vedla voda + kdo by byl provozovatelem Vodovodní sítě a čov???

Pro ty, kteří ještě nejsou v obraze upozorňujeme, že hospoda je od 30.6.2010 v provozu. Co se týká vodovodu a kanalizace, můžeme konstatovat, že je toto v rozpracovaném stavu a provozovatel se bude řešit až po dokončení stavby. Od neděle se v obci pohybuje člen projekční kanceláře, který dává do kupy podklady pro umístění sítí.